Manažérstvo vzťahov so zákazníkmi ako integrálna súčasť systémov manažérstva kvality

Manažérstvo vzťahov so zákazníkmi ako integrálna súčasť systémov manažérstva kvality
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2021
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Lucia Bartková
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1878-1
ISSN
Počet strán148
Publikácia „Manažérstvo vzťahov so zákazníkmi ako integrálna súčasť systémov manažérstva kvality“sa venuje problematike manažérstva vzťahov so zákazníkom v kontexte požiadaviek na systémy manažérstva kvality. Vymedzuje vzťah marketingu a manažérstva vzťahov so zákazníkom, ako aj vzťah manažérstva vzťahov so zákazníkom a normalizovaných požiadaviek na systémy manažérstva kvality. Zaoberá sa problematikou zákazníka a jeho typológie. Venuje sa problematike tvorby hodnoty pre zákazníka, zisťovaniu hodnoty zákazníka pre podnik a posudzovaniu hodnoty vzťahu so zákazníkom. Definuje pojem spokojnosť a uvádza základné techniky jej zisťovania. Pojem spokojnosti porovnáva s lojalitou a uvádza nástroje pre zabezpečovanie a meranie lojality. Tiež sa zaoberá fázami budovania vzťahov so zákazníkom. Publikácia ďalej definuje systém manažérstva vzťahov so zákazníkmi, vysvetľuje jeho stratégie, prvky, ako aj proces jeho zavedenia do praxe podniku. Na systém manažérstva vzťahov so zákazníkom nadväzuje systémom manažmentu kľúčových zákazníkov. V závere publikácie sa nachádzajú prístupy štyroch ISO noriem 10001 – 10004 k problematike spokojnosti zákazníka.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin