Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

1. Prevádzka:

Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum

(skratka: Vydavateľstvo UMB – Belianum)

Tajovského 51

974 01 Banská Bystrica

 

Koordinátor 

MVDr. Miloš Jesenský PhD.,

milos.jesensky@umb.sk

045/446 5215

 

Telefonický kontakt: 048/ 446 5215

predajca

vydavatelstvo.belianum@umb.sk

 

Grafik vydavateľstva

Mgr. Ján Humaj

jan.humaj@umb.sk

          048/ 446 5215

 

 

 

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava 15

Majiteľ účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

IBAN: SK09 8180 0000 0070 0053 7352


DIČ: 202 110 9211

IČ DPH: SK 202 110 9211

IČO: 302 322 95

 

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj :
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti Predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a Kupujúceho (zákazníka, odberateľa) na strane druhej.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa v prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.
V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
Predávajúci a Kupujúci  sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na  internetovej stránke elektronického obchodu www.publikacie.umb.sk , na základe ktorej Predávajúci dodá tovar prezentovaný na tejto internetovej stránke Kupujúcemu (ďalej len "Kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete cez E-shop ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

2. Vymedzenie základných pojmov

Kupujúci – Fyzická osoba, alebo právnická osoba ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ( www.publikacie.umb.sk) a odoslala záväznú objednávku. Kupujúci, ktorým je právnická osoba koná v jeho mene štatutárny orgán.

Predávajúci – Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, prostredníctvom internetového obchodu www.publikacie.umb.sk a kamennej predajne  Vydavateľstva UMB – Belianum, Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica.

Tovar – Všetky produkty uvedené na webovej stránke www.publikacie.umb.sk, ktoré sú určené k predaju prostredníctvom e – shopu kupujúcemu.

Objednávka – Je dokument, ktorý vymedzuje obsah zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim. Vzniká vyplnením objednávacieho formulára ( objednávka ) prostredníctvom webovej stránky www.publikacie.umb.sk. Vyplnená a odoslaná objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva – kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane prepravných nákladov súvisiacich s odoslaním tovaru. Ak sa jedná o osobný odber, priamo na predajni, kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu bez prepravných nákladov. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom odoslania objednávky prostredníctvom internetového portálu www.publikacie.umb.sk

Dôverná informácia – dôvernou informáciou sa rozumie akákoľvek informácie o kupujúcom, ktorú sa predávajúci dozvie v súvislosti s napĺňaním predmetu uzatvorenej zmluvy, ktorá nie je verejne prístupná a nie je určená tretím osobám.

 

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy, vzniká objednaním tovaru.

-          Kupujúci je pre účely nákupu tovaru predávaného prostredníctvom internetového portálu www.publikacie.umb.sk , povinný riadne vyplniť objednávací formulár ( „objednávka“). Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť všetky požadované údaje, o ktorých prehlasuje, že sú pravdivé. V prípade, ak sa preukáže, že ním uvedené údaje sa nezakladajú na pravde, znáša všetku škodu vzniknutú v súvislosti s uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov.

-          Prijatím objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť cenu objednávaného tovaru, zároveň cenu dopravy, ak sa nejedná o osobný odber priamo na predajni Vydavateľstva UMB -  BELIANUM. (skratka)

-          K objednaniu tovaru dochádza vyplnením a odoslaním objednávky na internetovom portáli predávajúceho, v ktorom kupujúci uvedie Meno, Priezvisko, Ulica a číslo, Obec, PSČ, Kontaktný email, Kontaktný telefón, Krajinu.

-          Pri vypĺňaní objednávky je ďalej  kupujúci  povinný uviesť kontaktné údaje, spôsob odberu / dopravy podľa dostupných možností a spôsob platby. Následne, pred odoslaním objednávky, je kupujúci povinný skontrolovať správnosť údajov. Odoslaním objednávky kupujúcim dochádza k uzatvorenie kúpnej zmluvy a tým k príprave a expedícii objednaného tovaru.

 

 • Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné Potvrdenie objednávky zo strany Predávajúceho adresované kupujúcemu, v ktorom Predávajúci potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť Predávajúceho neznamenajú neprijatie návrhu.
 • Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj bez uvedenia dôvodu.
  Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu Kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a prepravné.
 • Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je druhá zmluvná strana povinná prijať.
 • Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.
 • Predávajúci má právo stornovať Objednávku/Kúpnu zmluvu, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená,  bude vrátená  najneskôr v lehote 15 dní na  účet spotrebiteľa.
 • Pri vytvorení objednávky si kupujúci môže, ale aj nemusí zaškrtnúť kolónku: Želám si dostávať informácie o novinkách, zľavách, cenových akciách a špeciálnych ponukách.

 

4. Kúpna cena

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Predávajúceho do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil. Jedná sa o Slovenskú poštu, cena poštovného v rámci Slovenskej republiky je pevne stanovená: 4,00 Eur. Objednaný tovar odosielame Slovenskou poštou. Pri opätovnom odoslaní objednávky si predávajúci vyhradzuje právo na započítanie vzniknutých nákladov na poštovné vrátenej zásielky do poštovného pri ďalšej objednávke. Vzniknuté náklady na poštovné ako aj náklady na poštovné vrátenej zásielky, budú pri požiadaní o vrátenie zaplatenej kúpnej ceny odpočítané. Osobné vyzdvihnutie e-shopovej objednávky v predajni je bezplatné, objednávku rezervujeme na 5 pracovných dní.
Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Kúpnu cenu pri e-shopových objednávkach môže kupujúci uhradiť:

- dopredu prevodným príkazom

- hotovosťou, pri osobnom vyzdvihnutí

- dobierkou. Pri zvolenej forme úhrady dobierkou si predavajúci vyhradzuje právo zmeniť formu úhrady a žiadať platbu dopredu, pri objednávke presahujúcej sumu 70,00€. Pri kupujúcich, ktorí objednávky v minulosti nerevzali, na každú objednávku bez ohraničenia sumy.

 

5. Záručná doba, reklamácie

Reklamáciou sa rozumie právo uplatnené kupujúcim počas Záručnej doby plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Reklamačný poriadok:

Postup vybavovania reklamácií prostredníctvom kamennej predajne a internetového obchodu Vydavateľstva Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum.

Vypísaný reklamačný protokol poprosím uviesť na adresu:

Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum

Národná 12

974 01  Banská Bystrica

 

Reklamáciu je možné uplatniť písomne na adrese Predávajúceho, alebo  elektronickou poštou na adrese vydavatelstvo.belianum@umb.sk.
Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný postupovať podľa reklamačného poriadku, internetového obchodu www.publikacie.umb.sk, ktorý je uvedený tu (ďalej len „Reklamačný poriadok). Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok.
Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.
Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s Reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet kupujúceho uvedený v reklamácii a to do 14 kalendárnych dní odo dňa uznania reklamácie.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísaný Reklamačný protokol - popis vád, ktorý je súčasťou OP, excelovský formulár. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu ( vystavená faktúra kupujúcim), na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné, pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu, v hodnote prepravných nákladov ( Slovenská pošta- 4,00 € ).

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo neoprávneným zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

 

6. Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s úst. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy (§7 ods. 6) , predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

 

Kupujúci môže objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, pokiaľ nebolo objednávateľovi doručené Potvrdenie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva).
V odvolaní objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy (tj. Po doručení Potvrdenia objednávky ) písomne a to poštou alebo e-mailom na adresu vydavatelstvo.belianum@umb.sk. . V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy  pred zaplatením kúpnej ceny  a expedíciou tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

V zmysle §7 a nasl. zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je Kupujúci, ak je Spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa; predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

V uvedenej lehote musí byť písomné podanie o odstúpení doručené predávajúcemu. Tovar musí byť neporušený, nepoužitý, v pôvodnom obale. V odstúpení od zmluvy je Spotrebiteľ povinný uviesť číslo objednávky, meno a dátum nákupu, kontaktné údaje, doklad o zaplatení a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za vrátený tovar poukázaná zo strany Predávajúceho. Odstúpenie od zmluvy sa môže  uskutočniť elektronickou formou komunikácie na e-mail adresu vydavatelstvo.belianum@umb.sk

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, zákona 102/2014 Z.z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar je potrebné poslať na adresu Predávajúceho. Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou a zásielku poistiť.  Za prípadné poškodenie alebo straty pri spätnom doručení nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy vždy zaslali aj prostredníctvom elektronickej pošty.
Včasné odvolanie Objednávky alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je doručené Predávajúcemu. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

V prípade, ak Kupujúci odstúpi od zmluvy po expedícii (odoslaní) tovaru alebo Spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v uvedenej zákonnej lehote 14 dní od prevzatia tovaru, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy (zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru a pod.).

V prípade vrátenia poškodeného tovaru Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Po odstúpení od zmluvy a po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru. Cenu zaplatenú za tovar, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody a/alebo preukázateľne vynaložené nevyhnutné náklady spojené s odstúpením od zmluvy, Predávajúci vráti Kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa fyzického obdŕžania a prekontrolovania tovaru, pokiaľ sa s Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa späť.

 

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 1. ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar od Dopravcu v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho,
 2. ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
 3. ak aj napriek všetkému úsiliu Predajcu, ktoré možno od neho požadovať, nie je Predajca schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Predajcu inak ho zaobstarať,
 4. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú Predajca tovar nakupuje.

Odstúpenie Predajcu od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatená kúpnu cenu vráti Predajca Kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.
Odstúpenie Predajcu od zmluvy sa však nedotýka nároku Predajcu na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru Kupujúcemu pokiaľ k odstúpeniu došlo z dôvodov číslo 2. a 3. Uvedených v predchádzajúcom odstavci.
Akékoľvek svoje nároky voči Kupujúcemu je Predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených Kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2023
Predávajúci  si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Akékoľvek zmeny týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.publikacie.umb.sk, vrátanie zverejnenia v kamennej predajni Vydavateľstva UMB – Belianum, Tajovského 51, 974 01  Banská Bystrica.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky, cenu tovaru a rozsah ním poskytovaných služieb. Zmena je platná a účinná a pre kupujúceho záväzná dňom jej oznámenia. Oznámením sa rozumie uverejnenie na internetovom portáli, vrátanie zverejnenia v kamennej predajni Vydavateľstva UMB – Belianum, Tajovského 51, 974 01  Banská Bystrica. Kupujúci je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami podmienok. Pri kúpe tovaru sú pre kupujúceho záväzné OP platné v čase kúpy tovaru.
 2. Ak sa niektorá časť týchto obchodných podmienok považuje za neplatnú alebo nevymáhateľnú, vykladá sa spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými zákonmi tak, aby čo najlepšie zodpovedala pôvodnému zámeru. Zvyšné časti zostávajú platné a účinné v plnom rozsahu.
 3. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia najmä:        

- zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pri  e-shope)                                                                                                  

- zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov                                                                                                                                      

 - zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov                                                                                                                                                

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (spotrebiteľské zmluvy)                                   

 - zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

- zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v platnom znení

- ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.

 

10. Informácia o riešení sporov :

 

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv


v zmysle článku 15 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len Nariadenie EÚ alebo GDPR)
Adresát:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, IČO 302 322 95
(ďalej len „UMB“ alebo „Prevádzkovateľ“)
Označte zaškrtnutím pracovisko UMB, ktorému žiadosť adresujete a o ktorom sa domnievate, že spracúva
Vaše osobné údaje (vybavenie žiadosti v súčinnosti so žiadateľom a oprávnenými osobami Prevádzkovateľa,
ktoré osobné údaje dotknutej osoby spracúvajú zabezpečuje príslušná zodpovedná osoba Prevádzkovateľa)

Žiadateľ (dotknutá osoba)
Titul,  Meno, Priezvisko, Korešpondenčná adresa, E-mailová adresa.


Ďalšie údaje o dotknutej osobe potrebné pre dohľadanie v databázach:
Priezvisko v čase štúdia/zamestnania na UMB
Dátum narodenia
Osobné číslo zamestnanca/študenta
Status dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi (vyznačiť)
o študent o bývalý študent
o o doktorand o bývalý doktorand
o zamestnanec o bývalý zamestnanec
o účastník celoživotného vzdelávania
o návštevník/ubytovaný hosť o iná fyzická osoba

Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak
má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá túto žiadosť podáva. Ak Prevádzkovateľ preukáže, že dotknutú osobu
nie je schopný identifikovať, môže v súlade s čl. 11 ods. 2 GDPR odmietnuť konať na základe tejto žiadosti pri výkone práv dotknutej osoby.


Požadovaný spôsob vybavenia žiadosti: (vyznačiť jednu možnosť)
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť žiadateľovi informácie v listinnej alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe,
v akej bola podaná žiadosť. Ak o to žiadateľ požiada, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak žiadateľ preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.)
v listinnej forme o e-mailom o ústne (ak je to možné)
Právo, ktoré si v zmysle GDPR dotknutá osoba svojou žiadosťou uplatňuje
(vyznačiť, možnosť viacerých volieb)

☐ prístup k osobným údajom (článok 15)
(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)
☐ oprava a doplnenie osobných údajov (článok 16)
☐ výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie) (článok 17)
(zverejnených/nepotrebných/spracúvaných nezákonne/ údaje priameho marketingu; po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak
neexistuje iný právny základ spracúvania; neuplatňuje sa pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na
slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov)
☐ obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18)
(počas opravy nesprávnych údajov, počas overenia či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci/na základe oprávnených
záujmov UMB neprevažujú záujmy dotknutej osoby, ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania, ak Prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku)
☐ prenesenie osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)
(pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby/zmluvy medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou; neuplatňuje sa pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi)
☐ namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21)
(pri spracúvaní na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) GDPR t. j. pre potreby verejného záujmu/ výkonu verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi/oprávnených záujmov Prevádzkovateľa – ak bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie ; pri spracúvaní pre účely priameho marketingu e-shopu Prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie)
o uplatnenie práva, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v zmysle článku 22 GDPR (UMB takéto spracúvanie nevykonáva) Upresnenie údajov k uplatňovanému právu a žiadosti

 

Poskytnutie informácií dotknutej osobe podľa článku 13 GDPR.
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov získaných od žiadateľa a uvedených v tejto žiadosti je GDPR a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon). Prevádzkovateľ tieto údaje uchováva po dobu trvania účelu spracovania a po dobu trvania úložnej lehoty registratúrneho záznamu, ktorá je v zmysle Registratúrneho poriadku UMB päť rokov.
Účelom spracúvania týchto údajov je evidencia a vybavenie žiadosti dotknutej osoby na uplatnenie jej práv v súlade s platnou legislatívou. Prevádzkovateľ má v súlade so Zákonom určené zodpovedné osoby poverené dohľadom nad ochranou osobných údajov na jednotlivých fakultách/súčastiach UMB (ďalej len „zodpovedné osoby“).
Príjemcami osobných údajov v súlade s týmto účelom sú prevádzkovateľ, dotknutá osoba, prípadne Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky voči ktorému má Prevádzkovateľ oznamovaciu povinnosť a príjemcovia, ktorým je Prevádzkovateľ povinný v zmysle článku 19 GDPR oznámiť opravu/vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.


Dotknutá osoba má právo na poskytnutie informácie, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona. Bližšie informácie o právach dotknutej osoby sú uvedené v Zákone a tiež na webovej stránke UMB (v časti informácie pre verejnosť – ochrana osobných údajov).

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 GDPR, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Dotknutá osoba/žiadateľ prehlasuje, že sa s týmito informáciami, ktoré jej Prevádzkovateľ poskytol oboznámila pred odoslaním formulára „Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv podľa Zákona“.

 


....................................................
Dátum a vlastnoručný podpis
dotknutej osoby/jej zákonného zástupcu, ak sa jedná o dieťa do 16 rokov.

 

 

Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica,
kontakt na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba.rek@umb.sk

 

 

Informácie pre dotknuté osoby

Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch:

1)  Predaj tovaru zákazníkovi

2)  Priamy marketing (e.mail)

Osobné údaje dotknutých osôb bezpečným spôsobom (Bezpečnostný projekt, Bezpečnostná smernica, zodpovedná osoba za dohľad) a v zmysle predpisov: -Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OU a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 65/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie EÚ 2016/679“ alebo „GDPR“) -Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne.

Informácia o právach dotknutej osoby:

 Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na: prístup, opravu, doplnenie, vymazanie, obmedzenie spracúvania, prenosnosť a namietanie spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ďalšie informácie  (klik Viď sekciu – Ochrana osobných údajov v zmysle predpisov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Táto stránka nie je určená osobám mladším ako 16 rokov.

Dotknutá osoba prehlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámila.

 

 

 

Odber noviniek

Vkladanie publikácií

Dokumenty

 

 

Prihlásenie


Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin