Manažment chránených druhov

Manažment chránených druhov
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Peter Urban
Autori z UMBUrban Peter, doc. Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1543-8
ISSN
Počet strán212
pdf Stiahnuť publikáciu
Ochrana prírody je aktuálnym a dynamickým odvetvím Đudskej þinnosti, ktoré je pod znaþným tlakom verejnosti i médií. Aj preto sa oprávnene radí medzi tzv. krízové disciplíny (crisis disciplines), najmä vzhĐadom na naliehavosĢdaných problémov a ich riešenie v krátkom þase (þasovom strese), s pomerne obmedzeným (þasto nedostatoþným) množstvom potrebných informácií a spravidla výrazne obmedzeným množstvom finanþných prostriedkov. Všetky tieto aspekty sa ešte znásobujú pri ochrane a manažmente chránených druhov živoþíchov. Mnohé z nich sú od nepamäti predmetom poĐovníckeho a rybárskeho záujmu, žijú v územiach, ktoré sú rôzne osídlené a využívané a niektoré spôsobujú þloveku škody.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Vydavateľstvo UMB BELIANUM, Tajovského 51, Banská Bystrica
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin