Pracovnoprávne vzťahy v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania

Pracovnoprávne vzťahy v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2021
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)JUDr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD.
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1861-3
ISSN
Počet strán70
Predložená publikácia sa zaoberá pracovnoprávnymi vzťahmi u nie až tak tradičného zamestnávateľa - Evanjelickej cirkvi augsbuského vyznania. Cirkev ako taká môže byť síce vo všeobecnosti považovaná ako netypický zamestnávateľ, ale právne predpisy sa na ňu vzťahujú rovnako (aj keď v obmedzenom rozsahu v prípade Zákonníka práce pri duchovných ako zamestnancoch) ako na iných zamestnávateľov, na čo sa v predloženej publikácii snaží autorka aj poukázať. Pracovnoprávne vzťahu u zamestnávateľa - cirkvi môžu mať rôzne špecifiká, najmä čo sa týka zamestnávania duchovných, pričom autorka publikácie sumarizuje práve tieto špecifiká, ktoré je možné badať najmä pri vzniku a zániku pracovného pomeru, pri pracovnej disciplíne duchovných, ich odmeňovaní či materskej a rodičovskej dovolenke žien - duchovných.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin