Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie

Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie
Typ publikácieZborník
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Vladimír Patráš, editor
Autori z UMBFindra Ján, prof. PhDr., DrSc.; Odaloš Pavol, prof. PaedDr., CSc.; Klincková Janka, doc. PhDr., PhD.; Čulenová Eva, PaedDr., PhD.; Krško Jaromír, doc. Mgr., PhD.; Huťková Anita, PhDr., PhD.; Gyorgy Ladislav, PhDr., PhD.; Urbancová Lujza, Mgr., PhD.; Patráš Vladimír, prof. PaedDr., CSc.
ISBN978-80-557-0731-0
ISSN
Počet strán334
V poradí ôsme vedecké snemovanie sa zaraďuje do cyklu uznávaných medzinárodných konferencií, ktoré sa v Banskej Bystrici programovo uskutočňujú už od počiatku 90. rokov minulého storočia. Publikáciu utvára súbor príspevkov, predstavených na jednom z najstarších seriálových vedeckých podujatí na Slovensku s lingvisticko-komunikačnými motívmi a interdisciplinárnou profiláciou. 28 vedeckých štúdií je zoskupených do troch navzájom korešpondujúcich tematických blokov. Prvý okruh sa orientuje na teoreticko-metodologické zdroje jazykovej komunikácie. Druhý súbor zameriava pozornosť na komunikačné sféry a situácie vo svetle lingvistickej teórie. V jadre tretej súčasti spočívajú medzijazykové kontakty a translačné vzťahy medzi nimi vo vzťahu nielen, ale aj k sociolingvistike. Príjemcom sa do rúk dostáva publikácia, ktorá inšpiratívne obohacuje doterajšie výsledky bádaní v príslušnom areáli a posúva vedecké a odborné názory do ďalších porovnávaní, interpretácií a syntéz.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin