Preklad a jazyková kultúra * Fordítás és nyelvi kultúra

Preklad a jazyková kultúra *  Fordítás és nyelvi kultúra
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)František Alabán
Autori z UMBAlabán František, prof. PhDr., CSc.
ISBN978-80-557-0730-3
ISSN
Počet strán178
Táto publikácia obsahuje dve rozsiahlejšie kapitoly, ktoré tvo¬ria jadro knihy a dve „reflexie“. V prvej kapitole pod názvom Ume¬lec¬ký preklad – fenomén maďarskej literatúry (Műfordítás – magyar irodal¬mi fenomén) sa zaoberáme tematikou prekladu literárnych diel nielen z hľadiska odborníka-prekladateľa, ale aj z hľadiska funkč¬ných procesov umeleckého prekladu. Druhá, rozsiahlejšia kapitola rukopisu je venovaná aktuálnej téme ja¬zy¬ko¬vej kultúry, otázkam používania jazyka, používaniu cu¬dzích slov, bilingvizmu, sú-vislostiam a vplyvom nárečí na jazykovú ku¬ltúru v menšinovam prostredí.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin