Kritika umeleckého prekladu na Slovensku včera a dnes

Kritika umeleckého prekladu na Slovensku včera a dnes
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Laš Matej
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1634-3
ISSN
Počet strán168
Kritika umeleckého prekladu sa už od vzniku translatológie ako vedy v sedemdesiatych rokoch minulého storočia považuje za najmenej rozvinutú súčasť aplikovanej translatológie a niektorí autori ju považujú za prakticky neexistujúcu. Aj napriek týmto výhradám sa však kritika prekladu umeleckých textov objavuje v rôznych úzko špecializovaných časopisoch a pred štyrmi rokmi vznikol tiež časopis s názvom Kritika prekladu. Téme sa venujeme z rôznych dôvodov. Jednak sme sa kritikou prekladu zaoberali už v bakalárskom, resp. magisterskom štúdiu, a jednak sme dospeli k názoru, že kým ostatná translatológia už nadobro nie je postavená najmä na lingvistike a hovorí sa o post-translatológii – kritika prekladu akoby sa v čase výrazne nemenila. Ďalej sme zistili, že na Slovensku neexistuje ucelená publikácia o kritike prekladu, no čiastočne sa jej venovali mnohí autori. Preto sme sa rozhodli zaplniť biele miesto v slovenskej translatológii a ponúknuť komplexný obraz nielen o myslení o kritike prekladu – či už v slovenskom alebo v zahraničnom kontexte – ale aj o tom, ako kritika umeleckého prekladu v praxi vyzerá v rokoch samostatnosti 1993 – 2017. V teoretickej časti monografie sme sa pokúsili nájsť ciele a dôvody kritiky prekladu v minulosti, potom sa zamerať na súčasné ciele umeleckej kritiky prekladu a na teoretické postuláty v čo najširšom zmysle slova v rámci myšlienky postpozitivizmu. V praktickej časti sme sa zamerali na kvalitatívny a kvantitatívny výskum kritík prekladu v slovenských časopisoch. Veríme, že náš výskum poskytne cenné informácie o súčasnom stave kritiky prekladu a podnieti diskusiu o jej ďalšom smerovaní.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin