Marketing.Vybrané kapitoly

Marketing.Vybrané kapitoly
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Eva Poliačiková
Autori z UMBPoliačiková Eva, Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1231-4
ISSN
Počet strán142
Obsahom skrípt „Marketing - vybrané kapitoly“ je sedem kapitol. Prvá kapitola oboznamuje so základnými pojmami v marketingu a vývojovými koncepciami marketingového riadenia. Druhá kapitola objasňuje proces STP - segmentácia trhu, výber cieľového trhu a trhovú pozíciu, vysvetľuje potrebu vyselektovania cieľových skupín zákazníkov, úrovne segmentácie a kritériá týchto procesov. Tretia kapitola popisuje model spotrebiteľského správania a charakteristiky spotrebiteľa, fázy rozhodovacieho procesu, ako aj typy kúpneho správania. Rozboru prvkov základného marketingového mixu – produkt, cena, distribúcia, komunikácia - venuje náležitú pozornosť obsah ďalších štyroch kapitol. Pri produkte je to definovanie podstaty produktu, jeho úrovní, sortimentu, produktovej hierarchie, ako aj viacero vybraných diferenciačných kategórií. Súčasťou tejto kapitoly sú i produktové analýzy. V cenovej oblasti vyhodnotenie vplyvu interných i externých faktorov, vplývajúcich na výšku ceny, vhodne zvolený výber metódy tvorby ceny v rámci celého procesu tvorby ceny, ako i cenové taktiky a možnosti prispôsobovania cien podľa rôznych kritérií s cieľom osloviť cieľovú skupinu zákazníkov. Distribúcia, ako ďalší z prvkov marketingového mixu, rieši otázky voľby správneho distribučného kanála, ktorým sa ponúkaný produkt v správnom čase, mieste, cene, kvalite a čase dostáva ku konečnému spotrebiteľovi, resp. na ďalšie spracovanie. Štvrtým prvkom marketingového mixu je marketingová komunikácia. Tá sa uskutočňuje cez prvky komunikačného mixu – reklama, podpora predaja, vzťahy s verejnosťou, osobný predaj a priamy marketing.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin