Žiadosť o pridelenie ISBN / ISSN

Prideľovanie ISBN

 ISBN  - International Standard Book Number

Vydavateľstvo UMB Belianum vybavuje pridelenie ISBN / ISSN len žiadateľom z Univerzity Mateja Bela – pre neperiodické publikácie vydávané v rámci edičnej činnosti UMB.

Postup pri žiadosti o pridelenie ISBN:

  • preveriť, či je publikácia zahrnutá do edičného plánu fakulty/pracoviska alebo bude vydaná mimo edičného plánu so súhlasom edičnej rady;
  • súhlas s vydaním publikácie potvrdí svojím podpisom prodekan zodpovedný pre edičnú činnosť;
  • vyplnenú a podpísanú žiadosť o pridelenie ISBN zaslať zodpovednému pracovníkovi na adresu: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica;
  • zodpovedný pracovník Vydavateľstva UMB Belianum žiadosť zaeviduje a pridelí ISBN (Zodpovedný pracovník: Renáta Grendárová; Telefón: 048 446 52 11, kl. 5211)

 

Pridelené číslo ISBN sa uvedie v publikácii na troch miestach v tvare:

ISBN XXX-XX-XXXX-XXX-X

  • na rube titulného listu
  • na konci tiráže
  • na zadnom obale publikácie

Pridelené čísla ISBN sa priebežne nahlasujú do Národnej agentúry ISBN SR. Tieto informácie sa tak stávajú súčasťou Zoznamu nahlásených kníh do NA ISBN, ktoré sa pravidelne uverejňujú na domovskej stránke Slovenskej národnej knižnice v rubrike Služby vydavateľom (ISBN).

 

 

Prílohy ku stránke:

Odber noviniek

Vkladanie publikácií

Prihlásenie


Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin