Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Praktikum k štúdiu dejín práva štátov Európy a USA. (2. doplnené a prepracované vydanie)

Praktikum k štúdiu dejín práva štátov Európy a USA. (2. doplnené a prepracované vydanie)
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2022
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1968-9
ISSN
Počet strán0
Predkladaná učebnica je koncipovaná primárne s ohľadom na študentov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Praktikum k štúdiu dejín práva štátov Európy a USA predstavuje vo svojej primárnej rovine zásadný didaktický nástroj vysokoškolského vzdelávania k povinnému predmetu Dejiny práva štátov Európy a USA, zaradenému v študijnom pláne bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu „právo“ na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ako praktická zbierka výdatne komentovaných a do kontextu osadených právno-historických dokumentov prezentuje systematický súbor a výklad poznatkov k všeobecným dejinám štátu a práva ako jednému z profilových predmetov študijného programu „právo“. Prostredníctvom komentárov, no najmä úloh sledujúcich u študentov objavnú analýzu dobových textov, Praktikum prináša základné informácie a poznatky o právnej histórii vybraných štátov Európy a USA, ale predovšetkým rozvíja schopnosť študentov analyzovať obsah právnych dokumentov, učí ich osvojovať si právnu terminológiu a pojmoslovie, vedieť interpretovať a vykladať príslušné normy. Praktikum sleduje jasný didaktický zámer naučiť študentov práva kriticky myslieť a uvažovať o vývoji štátu a práva v európskom, či dokonca celosvetovom kontexte. Samozrejme, Praktikum s týmto svojim poslaním dokáže byť zaujímavým podnetom, osviežením i pre účastníkov ďalšieho vzdelávania. Potenciál využitia je tu určite aj v magisterskom študijnom programe právo, resp. v doktorandskom programe „teória a dejiny štátu a práva“, tiež v študijných programoch na filozofických, pedagogických fakultách, prípadne v odboroch fakúlt zameraných na politológiu a medzinárodné vzťahy. V neposlednom rade by mohlo osloviť i širšiu odbornú či laickú verejnosť majúcu záľubu v dejinách a hľadaní dejinných súvislostí. Predkladané druhé vydanie Praktika (prvé bolo vydané v roku 2019) je jeho výrazným doplnením a vylepšením v zmysle svojej podstaty – byť relevantnou sumarizáciou overených poznatkov a systematickým výkladom dejinnej problematiky. Po skúsenostiach z priamej výučby prináša v záujme hlbšieho prieniku do parciálnych problémov a konkrétnych dejinných súvislostí úvodné texty k jednotlivým dokumentom, s jasným didakticko-náučným poslaním. Tieto študenta informujú o pôvode historického textu, o okolnostiach jeho vzniku či prijatia, prinášajú jeho základnú charakteristiku, ozrejmujú širší historický kontext, jeho význam, či historickú a právnu hodnotu. Texty sú jasne štruktúrované, sprostredkúvajú najnovšie informácie z oblasti právnej histórie. Zámerom je jednak spestriť problematiku, podnietiť záujem o dejiny štátu a práva, no predovšetkým na príslušnom mieste vytvoriť vhodný rámec pre uvažovanie o vzniku a vývoji práva, právnych inštitútov, resp. právneho myslenia, a to všetko s relevanciou pre lepšie pochopenie súčasnosti.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin