Modifikácia bezpodielového spoluvlastníctva manželov a jeho zánik počas trvania manželstva

Modifikácia bezpodielového spoluvlastníctva manželov a jeho zánik počas trvania manželstva
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2021
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)JUDr. Juraj Takáč, PhD.
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1858-3
ISSN
Počet strán82
Cieľom predmetnej publikácie je tak odbornej ako aj laickej verejnosti priblížiť súčasný stav právnej úpravy špecifickej oblasti modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ako aj možnosti jeho zánik za trvania manželstva. Publikácia sa snaží túto problematiku priblížiť čitateľovi z dvoch pohľadov. Prvý je teoretický, spočívajúci v analyzovaní súčasne právnej úpravy, vymedzení jej podstaty, poukázaní na nedostatky, ktoré vykazuje, ako aj v priblížení rekodifikačných snáh a ich smerovania a s tým spojenom načrtnutí možnej budúcej právnej úpravy v zmysle úvah „de lege ferenda“. Druhé spektrum je praktické, a to v tom zmysle, že predmetná publikácia intenzívne pracuje s aktuálnou odbornou literatúrou, ako aj súvisiacou judikatúrou. Snahou bolo čo najefektívnejšie prepojiť problematiku upravujúcu v hlavnom texte publikácie s rozhodovacou činnosťou súdov, ako aj fundovanými komentármi týkajúcimi sa práve skúmanej oblasti danej problematiky.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin