Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949

Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2016
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Šošková, Ivana
Autori z UMBŠošková Ivana, JUDr., PhD.
ISBN978-80-557-1151-5
ISSN
Počet strán198
Vedecká monografia systematicky skúma vývoj právnej úpravy manželstva a manželsko-právnych vzťahov na území Československa v polovici 20. storočia. Komplexne hodnotí premenu inštitútu manželstva na základe zákona o rodinnom práve z roku 1949, ako prvého kódexu československého rodinného práva vôbec. Skúma dobové materiálne pramene práva a zhodnocuje, akou mierou ovplyvnili podobu formujúceho sa, ideologicky nového a na nových zásadách postaveného rodinného práva. Sleduje predovšetkým politické, sociálne, ale čiastočne i ekonomické, demografické a iné podmienky života československej spoločnosti po II. svetovej vojne, no najmä po prevrate v roku 1948, ktoré podstatne ovplyvnili tvorbu práva a našli svoj zásadný význam v rámci legislatívneho procesu známeho ako „právnická dvojročnica“. Autorka v práci približuje potrebu prelomových zmien v rodinnom a manželskom práve, potrebu a východiská kodifikácie rodinného práva. Vo vzájomnej prepojenosti s genézou a vystihnutím okolností prijatia zákona č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve ako kodifikačného medzníka sa potom prirodzene venuje analýze jeho príslušných ustanovení. Podáva výklad zákona, sleduje do hĺbky ním zavedené a upravené konkrétne inštitúty manželského práva, snaží sa rozobrať ich vo vtedajších súvislostiach, hodnotiť kvalitu ich úpravy, samotný obsah, porovnať ich s predchádzajúcim právnym stavom, zaujať k nim kritické stanovisko a celkovo zhodnotiť ich hlavný zmysel a význam. Autorka prináša pohľad na problémy s aplikáciou noriem na príkladoch zo súdnej praxe, pohľad na kreovanie novodobej judikatúry, vyžadujúcej zmenu myslenia a najmä dôslednú zmenu prístupu sudcov k riešeniu rodinno-právnych záležitostí v porovnaní s minulosťou. Práca je v tomto smere určitou reflexiou právnej úpravy manželstva v dobovej spoločenskej, právnej a hodnotovej realite.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin