Dejiny práva štátov Európy a USA

Dejiny práva štátov Európy a USA
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2021
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD. - JUDr. Alexandra Letková, PhD.
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1869-9
ISSN
Počet strán212
Predkladaná učebnica je koncipovaná primárne s ohľadom na študentov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Svojim názvom je identická s povinným predmetom Dejiny práva štátov Európy a USA, zabezpečovaným v bakalárskom štúdiu na tunajšej právnickej fakulte. Učebnica vychádza z osnovy takto nastaveného predmetu, snaží sa reflektovať nosné témy z právnych dejín staroveku, z obdobia stredoveku, feudalizmu a napokon ozrejmiť vývoj práva v novoveku na prechode k modernej spoločnosti až po 20. storočie. Prináša v zostručnenej podobe prehľad vývoja jednak verejného práva (štátoprávne koncepcie, ústavný vývoj, formovanie a štruktúra štátnych orgánov), ako i práva súkromného (formovanie inštitútov osobného a rodinného práva, vecného, záväzkového i dedičského práva). Selekciou tém je dôraz kladený práve na prednášanú látku, teda učebnica by mala v prvom rade poslúžiť študentom k tomu, aby si pripomenuli a systematicky utriedili informácie, udalosti, pojmy, inštitúty či pramene práva, o ktorých počuli na prednáške. Orientácia v týchto informáciách je zároveň žiadúca ako základná podmienka pre absolvovanie predmetu a úspešné zvládnutie postupovej skúšky.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin