Ochrana osobných údajov "GDPR" *Predaj tovaru zákazníkovi* a *Priamy marketing (e-mailom)* od 25.5.2018

Ochrana osobných údajov - informácia pre dotknuté osoby

S prípadnými otázkami alebo požiadavkami na uplatnenie práv v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť e-mailom: zodpovedna.osoba.rek@umb 

Príloha č.1 - Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv  v zmysle článku 15 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len Nariadenie EÚ alebo GDPR)

 

Ochrana osobných údajov - informácia pre dotknuté osoby

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely

1)      Predaj tovaru zákazníkovi

2)      Priamy marketing (e-mailom)

Osobné údaje dotknutých osôb bezpečným spôsobom (Bezpečnostný projekt, Bezpečnostná smernica, zodpovedná osoba za dohľad) a v zmysle predpisov:

 •  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OU a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 65/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie EÚ 2016/679“ alebo „GDPR“)

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ má vypracovanú Bezpečnostnú politiku vrátane Bezpečnostného projektu a  ostatných interných predpisov, ktorá obsahuje kompletný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení.

Prevádzkovateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, +4214461111, sekretariat@umb.sk                                                                                                                               

IČO: 30 232 295                         

Prevádzka: Vydavateľstva Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, Tajovského 51, 974 01  Banská Bystrica,  048/ 446 5215, olga.stojanova@umb.sk

Zodpovedné osoby prevádzkovateľa:  zodpovedna.osoba.rek@umb.sk; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

 

 

Informácie pre dotknutú osobu podľa článku 13 GDPR  Ad1 (Predaj tovaru zákazníkovi)

 

Opis účelu spracúvania osobných údajov                                                                                                                                                                                        

Komplexné zabezpečenie predaja tovaru zákazníkovi v kamennej predajni alebo cez internet na základe zmluvy uzavretej na diaľku (e-objednávky) vrátane doručenia tovaru a reklamačného konania.

Zákazník e-shopu má možnosť registrácie za účelom sledovania stavu vybavenia svojich objednávok.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov       

- článok 6 odsek 1 písmeno b) Nariadenia EÚ 2016/679 - plnenie zmluvy uzavretej na diaľku, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba ako zákazník e-shopu

- článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v rámci reklamačného konania (zákazníci e-shopu aj kamennej predajne)                                                                                                                                                      

- článok 6 odsek 1 písmeno a) Nariadenia EÚ 2016/679  - súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby registrácie zákazníka e-shopu na základe jeho rozhodnutia

 

Opis právneho základu                           

- zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pri  e-shope)                                                                                                  

- zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov                                                                                                                                      

- zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov                                                                                                                                                  

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (spotrebiteľské zmluvy)                                                 

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

- zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v platnom znení

 

Súhlas dotknutej osoby pre potreby registrácie zákazníka, ktorý si chce sledovať históriu svojich objednávok. Objednanie a dodanie tovaru však nie je podmienené touto registráciou.

 

Kategórie dotknutých osôb zákazník prevádzkovateľa ako predajcu tovaru (fyzická osoba/zamestnanec PO, ktorá tovar objednala tovar cez  e-shop na dobierku alebo ho zakúpila v kamenných predajniach prevádzkovateľa). 

 

Kategórie osobných údajov (zoznam alebo rozsah)                        

                                                                                           

Bežné osobné údaje:

Údaje o zákazníkovi:

- uvedené v e-objednávke a v reklamačnom protokole

- meno, priezvisko, adresa bydliska a krajina, kontaktné telefónne číslo a e-mailová adresa, adresa doručenia, číslo ISIC karty u študenta uplatňujúceho si zľavu, dátum, podpis zákazníka pri dokumentoch v listinnej forme, údaje zákazníka nevyhnutné pre uskutočnenie platby kartou cez internet                                                                                                                                               

- údaje o spôsobe platby a spôsobe prevzatia/dodania tovaru

- údaje súvisiace s riešením reklamácií  

- údaje o doručení dobierky                                                                  

- prihlasovacie meno a heslo zákazníka, ktorý prejavil súhlas  a záujem o registráciu 

- údaje o histórii objednávok zákazníka

 

Kategórie príjemcov                                                                                                                                                       

- oprávnené osoby prevádzkovateľa ako predajcu tovaru                                                                                                                                                  

- zákazník/registrovanýzákazník                                                                                                                                 

- doručovateľ zásielky poskytujúci služby vo vlastnom mene ako samostatný prevádzkovateľ

- iný oprávnený subjekt (napr. súd, exekútor, audítor)

 

Lehoty na vymazanie osobných údajov                                                                                                   

Ihneď po odvolaní súhlasu dotknutej osoby s registráciou (prihlasovacie meno a heslo) alebo po ukončení účelu spracovania (podľa  toho, ktorá možnosť nastane skôr). 

Po 10 rokoch nasledujúcich po kalendárnom roku, v ktorom bola spisová agenda súvisiaca so zákazkou zákazníka vybavená.

 

Informácia o inom účele spracovania súvisiacom s pôvodným účelom

Pre potreby správy registratúry je prevádzkovateľ povinný uchovávať spisovú agendu v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Po uplynutí tejto lehoty stanovenej v registratúrnom poriadku prevádzkovateľ spisovú agentu zlikviduje zákonným spôsobom.

 

Informácia o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:

 • prístup k osobným údajom (článok 15),

  (prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)

 • opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),

 • vymazanie osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17),

  • zverejnené OU,

  • nepotrebné OU,

  • nezákonne spracúvané OU,

  • OU spracúvané na účely priameho marketingu,

  • OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,

  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:

   •  pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

   •  spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,

 • obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),

  • počas opravy nesprávnych údajov,

  • počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,

  • ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,

  • ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

 • prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)

  • pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,

  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

 • namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),

  • pri spracúvaní  pre potreby verejného záujmu,

  • výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

  • oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie,

  • pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie.

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.

Dotknutá osoba prehlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámila.

 

Informácie pre dotknutú osobu podľa článku 13 GDPR Ad 2(Priamy marketing (e-mailom))

 

Opis účelu spracúvania osobných údajov 

E-mailová forma podpory predaja tovaru e-shopu formou zasielania priamych marketingových ponúk na vlastný tovar alebo služby (realizovaná vždy na žiadosť zákazníka alebo registrovaného klienta portálu e-shopu)

 

Právny základ spracúvania osobných údajov  

Článok 6 odsek 1 písmeno a) Nariadenia EÚ 2016/679  - súhlas dotknutej osoby

Článok 6 odsek 1 písmeno f) Nariadenia EÚ 2016/679 - oprávnený záujem, ktorý sleduje  prevádzkovateľ alebo tretia strana

 

Opis právneho základu  

Súhlas dotknutej osoby, s ktorou nie je prevádzkovateľ v žiadnom vzájomnom vzťahu (je to klient portálu e-shopu, ktorý zatiaľ nie je zákazníkom).

Žiadosť klienta portálu e-shopu o zasielanie obchodných marketingových ponúk je zároveň vyjadrením súhlasu  príjemcu: 

- reklamy v zmysle § 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- elektronickej pošty v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách pričom tento príjemca nie je zákazníkom e-shopu.

Plnenie svojho oprávneného záujmu prevádzkovateľ uplatňuje len pri osobách, s ktorými je v nejakom vzájomnom vzťahu (zákazníci e-shopu).

Oprávnené záujmy neprevažujú nad záujmami osôb dotknutých monitorovaním alebo ich základnými právami a slobodami.

Cieľom oprávneného záujmu prevádzkovateľa je podpora obchodnej činnosti - podporiť predaj vlastného tovaru informovaním svojich zákazníkov o tovarových novinkách.

Adresát má možnosť zaslať spätnú väzbu na doručenú elektronickú komunikáciu s vyjadrením, že si v budúcnosti už neželá dostávať propagačné newslettere.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby, ako adresáti marketingovej ponuky, ktoré prejavili záujem a súhlas so zasielaním marketingových ponúk alebo osoby sú v nejakom vzájomnom vzťahu s prevádzkovateľom: registrovaní klienti portálu e-shopu a zákazníci e-shopu bez registrácie na portály.

Kategórie osobných údajov (zoznam alebo rozsah)                                                                                                                           

Bežné osobné údaje adresáta:                                                                                                                                                                      

- meno, priezvisko, e- mailová a IP adresa adresáta newslettera,

- dátum poskytnutia súhlasu klienta e-shopu ako fyzickej osoby/kontaktného zamestnanca zákazníka, ktorý je právnickou osobou.                                                                                                                                                   

Mailový podpis pracovníka e-shopu/odosielateľa ponuky

 

Kategórie príjemcov                                                                                                                                                                    

- oprávnené osoby prevádzkovateľa                                                                                                                                                    

- dotknuté osoby ako adresáti marketingovej ponuky

 

Lehoty na vymazanie osobných údajov                                                                                                                                                  

5 rokov po poslednej nákupnej aktivite zákazníka e-shopu alebo ihneď po odvolaní súhlasu o marketing (; podľa toho ktorá možnosť nastane skôr. 

 

Informácia o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:

 

 • prístup k osobným údajom (článok 15),

  (prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)

 • opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),

 • vymazanie osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17),

  • zverejnené OU,

  • nepotrebné OU,

  • nezákonne spracúvané OU,

  • OU spracúvané na účely priameho marketingu,

  • OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,

  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:

   •  pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

   •  spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,

 • obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),

  • počas opravy nesprávnych údajov,

  • počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,

  • ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,

  • ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

 • prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)

  • pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,

  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

 • namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),

  • pri spracúvaní  pre potreby verejného záujmu,

  • výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

  • oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie,

  • pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie.

 

 

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.

Dotknutá osoba prehlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámila.

 

PRÍLOHA  č.1

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv

v zmysle článku 15 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len Nariadenie EÚ alebo GDPR)

Adresát:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, IČO 302 322 95

(ďalej len „UMB“ alebo „Prevádzkovateľ“)

Označte pracovisko UMB, ktorému chcete žiadosť adresovať (so žiadosťou sa obraciate na tú fakultu/súčasť UMB, ktorej ste osobné údaje poskytli a o ktorej sa domnievate, že spracúva Vaše osobné údaje):

o Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica,

   kontakt na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba.ef@umb.sk

o Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica,

   kontakt na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba.fpv@umb.sk

o Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica,

  kontakt na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba.ff@umb.sk

o Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica,

  kontakt na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba.fpvmv@umb.sk

o Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica,

  kontakt na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba.pf@umb.sk

o Právnická fakulta UMB 974 01, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica,

   kontakt na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba.prf@umb.sk

o Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica,

   kontakt na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba.rek@umb.sk

o Správa účelových zariadení UMB, Tr. SNP 53, 974 01 Banská Bystrica,

   kontakt na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba.suz@umb.sk

o Univerzitná knižnicu UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica,

   kontakt na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba.uk@umb.sk

 

Žiadosť adresujte na zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov na príslušnej fakulte/súčasti UMB. Zodpovedná osoba zabezpečuje vybavenie žiadosti v súčinnosti so žiadateľom a oprávnenými osobami UMB, ktoré osobné údaje dotknutej osoby spracúvajú.

 

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle čl. 23 Nariadenia EU, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

 

Žiadateľ (dotknutá osoba)

Titul   ..............      Meno  .......................................   Priezvisko:....................................................

Korešpondenčná adresa: ...............................................................................................................

E-mailová adresa:             ...............................................................................................................

 

Ďalšie údaje o dotknutej osobe potrebné pre dohľadanie v databázach:

Priezvisko v čase štúdia/zamestnania na UMB

Dátum narodenia

Osobné číslo zamestnanca/študenta

Status dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi (vyznačiť)

o študent o bývalý študent

o doktorand o bývalý doktorand

o zamestnanec o bývalý zamestnanec

o účastník celoživotného vzdelávania

o návštevník/ubytovaný hosť o iná fyzická osoba

 

(Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá túto žiadosť podáva. Ak Prevádzkovateľ preukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať, môže v súlade s čl. 11 ods. 2 GDPR odmietnuť konať na základe tejto žiadosti pri výkone práv dotknutej osoby.)

 

Požadovaný spôsob vybavenia žiadosti:(vyznačiť jednu možnosť)

(Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť žiadateľovi informácie v listinnej alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to žiadateľ požiada, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak žiadateľ preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.)

              o v listinnej forme                                o e-mailom                                      o ústne

 

Právo, ktoré si v zmysle Nariadenia EU dotknutá osoba svojou žiadosťou uplatňuje

(vyznačiť, možnosť viacerých volieb)

prístup k osobným údajom (článok 15)

(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)

oprava a doplnenie osobných údajov (článok 16)

výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie) (článok 17)

(zverejnených/nepotrebných/spracúvaných nezákonne/ údaje priameho marketingu; po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania; neuplatňuje sa pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej UMB, spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov)

obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18)

(počas opravy nesprávnych údajov, počas overenia či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci/na základe oprávnených záujmov UMB neprevažujú záujmy dotknutej osoby, ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania, ak UMB údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku)

prenesenie osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20) (pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby/zmluvy medzi UMB a dotknutou osobou; neuplatňuje sa pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej UMB)

namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21)

(pri spracúvaní na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Nariadenia EU t. j. pre potreby verejného záujmu/ výkonu verejnej moci zverenej UMB/oprávnených záujmov UMB – ak UMB bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie ; pri spracúvaní pre účely priameho marketingu UMB ihneď pozastaví spracúvanie)

o uplatnenie práva, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v zmysle čl. 22 GDPR (UMB takéto spracúvanie nevykonáva)

 

Upresnenie údajov k uplatňovanému právu a žiadosti

Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe podľa čl. 13 Nariadenia EU:

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov získaných od žiadateľa a uvedených v tejto žiadosti je Nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon). Prevádzkovateľ tieto údaje uchováva po dobu trvania účelu spracovania a po dobu trvania úložnej lehoty registratúrneho záznamu, ktorá je v zmysle Registratúrneho poriadku UMB päť rokov.

Účelom spracúvania týchto údajov je evidencia a vybavenie žiadosti dotknutej osoby na uplatnenie jej práv v súlade s platnou legislatívou. Prevádzkovateľ má v súlade so Zákonom určené zodpovedné osoby poverené dohľadom nad ochranou osobných údajov na jednotlivých fakultách/súčastiach UMB (ďalej len „zodpovedné osoby“).

Príjemcami osobných údajov v súlade s týmto účelom sú prevádzkovateľ, dotknutá osoba, prípadne Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky voči ktorému má Prevádzkovateľ oznamovaciu povinnosť a príjemcovia, ktorým je Prevádzkovateľ povinný v zmysle čl. 19 Nariadenia EU oznámiť opravu/vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie informácie, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona. Bližšie informácie o právach dotknutej osoby sú uvedené v Zákone a tiež na webovej stránke UMB (v časti informácie pre verejnosť – ochrana osobných údajov).

Dotknutá osoba/žiadateľ vyhlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámila pred odoslaním formulára „Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv podľa Zákona“.

 

....................................................

Dátum a podpis dotknutej osoby/jej zákonného zástupcu, ak sa jedná o dieťa do 16 rokov

 

Odber noviniek

Vkladanie publikácií

Prihlásenie


Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin