Rodovo symetrický jazyk v slovenskom a nemeckom jaz. prostredí v kontexte europskej rodovej politiky a gender mainstreamu

Rodovo symetrický jazyk v slovenskom a nemeckom jaz. prostredí v kontexte europskej rodovej politiky a gender mainstreamu
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Štefaňáková
Autori z UMBŠtefaňáková Jana, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-1697-8
ISSN
Počet strán346
Monografia sa zaoberá fenoménom rodovo vyváženého jazyka na pozadí zmien v jazyku pod vplyvom feministickej a genderovej lingvistiky a v kontexte európskej rodovej politiky v slovenskom a nemeckom jazykovom prostredí v komparácii. Prvá časť monografie analyzuje relevantné východiská, poukazuje na terminológiu spätú s pojmom gender/rod, skúma vzťah medzi jazykom a rodom a poskytuje prehľad o genderových teóriách, feministickej a genderovej lingvistike, súčasnej genderovej/rodovej politike a jej nástrojoch s akcentom na gender mainstreaming. Prepojenie na empirickú časť tvorí analýza stratégií na uplatňovanie rodovo symetricého jazyka v slovenskom a nemeckom jazykovom prostredí. Empirická časť monografie je zameraná na skúmanie rodovo vyváženého jazyka v publicistickom jazyku na báze metódy korpusovej analýzy v korpusov nemeckých, rakúskych a švajčiarskych novín a všetkých verejne dostupných korpusov v Nemeckom referenčnom korpuse DeReKo a v korpuse publicistických a informatívnych textov v Slovenskom národnom korpuse. Primárnym cieľom práce je na príklade vybraných spôsobov/stratégií na rodovo vyvážené označenie osôb poukázať na uplatňovanie rodovo vyváženého jazyka v publicistickej oblasti a zistiť, či v tejto oblasti dochádza v slovenskom a nemeckom jazyku ku zmenám v súvislosti s používaním inkluzívneho, rodovo symetrického jazyka. Tento jav sledujeme v kontexte presadzovania zmien v jazyku na pozadí rodovej politiky a jej nástrojov, ku ktorým patrí aj gender mainstreaming.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin