Pramene k dejinám štátu a práva na území dnešného Slovenska do roku 1918

Pramene k dejinám štátu a práva na území dnešného Slovenska do roku 1918
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2021
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Mgr. Zuzana Mičková, PhD. - doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1873-6
ISSN
Počet strán0
Predkladaná učebná pomôcka je koncipovaná prioritne s ohľadom na študentov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ide o publikáciu, s ktorou budú študenti aktívne pracovať počas celého semestra. Dokumenty – pramene sú v učebnej pomôcke vyberané a radené podľa potrieb predmetu – Dejiny štátu a práva na území Slovenska I., ktorý je súčasťou študijného programu v prvom ročníku bakalárskeho štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Po obsahovej stránke sa autori primárne zamerali na pramennú bázu, na ktorej je možno poukázať kľúčové historické zmeny vývoja spoločnosti, štátu a práva na území dnešného Slovenska, ktorého časť bola v ranom stredoveku súčasťou Veľkej Moravy, no zásadná je spätosť s uhorským štátom, keďže územie dnešného Slovenska bolo do roku 1918 jeho integrálnou súčasťou. Základným cieľom predkladanej učebnej pomôcky je tak okrem získavania teoretických poznatkov z dejín štátu a práva, oboznámiť študentov aj s prácou s pramenným materiálom nadväzujúcim na obsah odprednášanej matérie.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin