K demografickému vývoju na území Zvolenskej župy v rokoch 1787 - 1921

K demografickému vývoju na území Zvolenskej župy v rokoch 1787 - 1921
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Zuzana Krupová
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1061-7
ISSN
Počet strán182
V súlade s témou je cieľom predloženej monografie spracovať demografickú analýzu, so zreteľom na hlavné vývojové tendencie obyvateľstva, ako aj transformačné spoločenské procesy, pri prechode od feudalizmu ku kapitalizmu, v dlhom 19. storočí na území Zvolenskej župy: - porovnať, nakoľko bol vývoj identický alebo odlišný v porovnaní s inými župami, ostatným územím Slovenska či Uhorska - hľadať odpovede na otázky, ako sa premietli veľké dejiny, do dejín malého regiónu uprostred slovenských hôr - vytriediť, zosystematizovať a skompletizovať demografické údaje roztratené v dobových prameňoch a odborných článkoch, vzťahujúce sa k Zvolenskej župe a vytvoriť tak východiská pre ďalší výskum.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin