Translation, Interpreting and Culture: Old Dogmas, New Approaches (?)

Translation, Interpreting and Culture: Old Dogmas, New Approaches (?)
Typ publikácieIné
Rok vydania2018
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Igor Tyšš & Anita Huťková & Eva Höhn (editori)
Autori z UMBŠuša Ivan, PhDr., PhD.; Reichwalderová Eva, Mgr., PhD.; Huťková Anita, PhDr., PhD.; Hohn Eva, Mgr., PhD.; Melicherčíková Miroslava, PhDr.; Kubuš Martin, Mgr., PhD.; Pliešovská Ľubica, PhDr., PhD.; Bachledova Marianna, Mgr.; Račáková Anita, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-1436-3
ISSN
Počet strán122
pdf Stiahnuť publikáciu
Zborník abstraktov z 1. celoslovenskej medzinárodnej vedeckej konferencie Preklad, tlmočenie a kultúra: staré dogmy, nové prístupy (?) Nitra, 26 – 28. 9. 2018 Organizátori: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Tematické zameranie príspevkov: audiovizuálny preklad a dostupnosť médií; spoločenské a profesijné postavenie prekladateľov a tlmočníkov; dejiny prekladu a kritika prekladu, nové prístupy k vyučovaniu a výskumu tlmočenia; umelecký preklad v digitálnom veku; interpretácia umeleckých textov v meniacich sa kontextoch, preklad a interpretácia textov, ktoré narúšajú žánrové, druhové a mediálne hranice; preklad v praxi; súčasný vývoj v korpusovej translatológii; potenciál a hranice strojového a počítačom podporovaného prekladu; inovatívne vyučovacie metódy v preklade a tlmočení; identita a hybridita prekladov a translatológie.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin