Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku - morfosyntaktické komparatívne aspekty, 2. doplnené a rozšírené vydanie

Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku - morfosyntaktické komparatívne aspekty, 2. doplnené a rozšírené vydanie
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2016
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Ladislav György
Autori z UMBGyorgy Ladislav, PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-1118-8
ISSN
Počet strán140
Vysokoškolská učebnica Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku – morfosyntaktické komparatívne aspekty (v nadväznosti na 1. vydanie) má teoreticko-praktický a najmä didaktický charakter. Opierajúc sa o styčné body komparatívnej lingvistiky, v kontexte morfológie (čiastočne aj syntaxe) zameriavame sa na teoretické vymedzenie základných pojmov súvisiacich s tematikou slovesa ako slovného druhu a niektorých slovesných gramatických kategórií a na komparáciu vyjadrovania slovesného deja (realizovaného v minulosti a v budúcnosti) v slovenskom a talianskom jazyku. Vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým študentom slovakistiky a talianistiky filozofických, pedagogických a filologických fakúlt (má prehlbovať ich poznanie a ako učebná pomôcka pomáhať im v hľadaní nových informácií, viesť ich k osvojovaniu poznatkov, k vytváraniu vlastných názorov a koncepcií), učiteľom, lingvistom, translatológom a všetkým záujemcom o porovnávaciu jazykovedu.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin