Interdisciplinárne aspekty obohacovania registra hovorového štýlu slovenčiny prostredníctvom anglicizmov

Interdisciplinárne aspekty obohacovania  registra hovorového štýlu slovenčiny prostredníctvom anglicizmov
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Petra Jesenská
Autori z UMBJesenská Petra, PaedDr., PhD.
ISBN978-80-557-0747-1
ISSN
Počet strán74
Cieľom práce bolo vymedziť a definovať pojem anglicizmus, ktorý sa zvykne v lingvistike úzko vnímať ako jednotka prevzatá „len“ z anglického jazyka. Cieľom výskumu bolo zaradiť excerpované anglicizmy do jednotlivých skupín na základe klasifikácie prezentovanej v teoretickej časti podľa spôsobu prevzatia, pôvodu, slovnodruhovej príslušnosti, slovotvorby, diachrónie, miery zdomácnenia, funkčného využitia a príznakovosti. Aplikovali sme prístup kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy v rámci všeobecno-jazykovedného metodologického rámca, a na tomto základe sme sa venovali interpretácii výskumných výsledkov. Podarilo sa nám dokázať, že dominancia anglicizmov v slovenskom jazyku nemá reálny základ.
Teraz vypredané

The aim of the monograph was to define the term Anglicism, which is in linguistics often narrowly viewed as a unit exclusively borrowed from the English language. Our research objective was to classify excerpted Anglicisms into particular groups based on classification introduced in the theoretical part according to the way of borrowing, origin, word-class, word-formative processes used, diachronic approach, adaptation scale, function and stylistic value. Quantitative and qualitative analyses were applied following the principles of the structural linguistic methodological frame in order to pay an attention to the interpretation of research results. We succeeded in confirming the fact that domination of English borrowings in Slovak has no real background, though dominance (significance) of Anglicisms is still evident.


Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin