QUO VADIS SÚČASNÁ SPOLOČNOSŤ (INTERDISCIPLINÁRNA REFLEXIA VYBRANÝCH TÉM)

QUO VADIS SÚČASNÁ SPOLOČNOSŤ (INTERDISCIPLINÁRNA REFLEXIA VYBRANÝCH TÉM)
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Miriam Martinkovičová, Miroslava Knapková, Marián Kika, Viktória Dolinská
Autori z UMBTuschlová Miroslava, Mgr. Ing., PhD.; Martinkovičová Miriam, doc. PhDr., PhD.; Kika Marian, PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-1605-3
ISSN
Počet strán188
Vysokoškolská učebnica „QUO VADIS súčasná spoločnosť (interdisciplinárna reflexia vybraných tém)“ spracováva najaktuálnejšie témy, ktoré rezonujú v súčasnej postmodernej spoločnosti. Z množstva skutočne naliehavých problémov autorský kolektív vybral päť –problematiku občianskej spoločnosti a kvality demokracie, tému kultúrnych hodnôt a hodnotovej reorientácie súčasnej spoločnosti, problematiku korupcie, oblasť sveta práce z hľadiska trendov a výziev pracovného trhu a problematiku kreovania virtuálnej reality ako paralelného digitálneho sveta súčasného človeka. Učebnica svojim spôsobom spracovania, štruktúrou a interdisciplinárnymi prienikmi stimuluje a rozvíja u študentov zručnosti kritického myslenia a premýšľania v súvislostiach. Každá téma je tak analyzovaná, posudzovaná a objasňovaná z pohľadu niekoľkých spoločenských a humanitných vied v ich aplikovanej podobe. Ide o sociológiu, politológiu, filozofiu, etiku, psychológiu a právo. Týmto spôsobom má študent možnosť získať prierezové vedomosti a poznatky hneď z niekoľkých vedných oblastí a vybudovať si tak návyk, postupovať týmto spôsobom aj pri reflektovaní iných problémov, tém či situácií, s ktorými sa v osobnom, pracovnom či občianskom živote stretne. Cieľom vysokoškolskej učebnice je kontinuálne kultivovať osobnosť študenta. Pomáha položiť solídne základy nielen vlastnej profesionality, ako jednoty odbornosti a morálnosti, ale aj pripraviť budúcich absolventov na život v spoločnosti, ako aktívnych občanov.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin