INDUSTRY 4.0 A INTELIGENTNÉ TECHNOLÓGIE V ROZVOJI MANAŹMENTU VÝROBY PODNIKU

INDUSTRY 4.0 A INTELIGENTNÉ TECHNOLÓGIE V ROZVOJI MANAŹMENTU VÝROBY PODNIKU
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Zuzana Závadská, Ján Závadský
Autori z UMBZávadská Zuzana, Ing., PhD.; Závadský Ján, doc. Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1732-6
ISSN
Počet strán158
Rozvoj manažmentu výroby v súčasnosti najviac ovplyvňujú technologické a organizačné inovácie spojené s digitalizáciou, informatizáciou a automatizáciou výrobných procesov. Prudký technologický rozvoj na strane externých technológií vstupujúcich do procesov výroby sa podpísal na vzniku koncepcie Industry 4.0. Dnes sa táto koncepcia označuje aj ako štvrtá priemyselná revolúcia, ktorá je charakteristická prepojením všetkých technologických a sociálnych prvkov výrobných procesov. Vedecká monografia vymedzuje skupinu výrobných procesov a vybraných digitálnych technológií, analyzuje súčasný stav uplatňovania koncepcie Industry 4.0 vo výberovom súbore priemyselných podnikov, identifikuje očakávania výrobných manažérov týchto podnikov v nasadzovaní koncepcie Industry 4.0 v budúcnosti a vymedzuje faktory pre vhodnosť jej integrácie. Každý podnik sa odlišuje svojim výrobným systémom a preto je nasadenie tejto koncepcie vždy priamo závislé na konkrétnych podnikových podmienkach a nie je možné ho zovšeobecniť. Vo vedeckej monografii je preto v prvej kapitole definovaný manažment výroby, jeho hlavné a obslužné procesy a koncepcia Industry 4.0. Analýza súčasného stavu uplatňovania Industry 4.0 v druhej kapitole poukazuje, kde sú vhodné podmienky na aplikáciu Industry 4.0 a naopak, kde nie. Ťažisko výskumu sa orientuje aj na identifikáciu očakávaní manažérov výroby, ako sa bude Industry 4.0 integrovať do hlavných a obslužných výrobných procesov nasadzovaním vybraných technológií v budúcnosti.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin