HODNOTENIE PODNIKOVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNOK

HODNOTENIE PODNIKOVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNOK
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2018
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Peter Laco
Autori z UMBLaco Peter, Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1524-7
ISSN
Počet strán124
Hlavný cieľ práce je navrhnúť spôsob hodnotenia podnikových internetových stránok s ohľadom na špecifiká malých a stredných podnikov. V prvej kapitole sumarizujeme poznatky z oblasti využívania internetu v podniku. Charakterizujeme súčasný stav, ako aj silné a slabé stránky, s ktorými musia podniky pri využívaní internetu počítať. Opisujeme štruktúru nákladov a finančnú náročnosť, ako aj legislatívne aspekty vytvorenia a prevádzky podnikových internetových stránok. Najväčšiu pozornosť venujeme existujúcim prístupom k hodnoteniu internetových stránok podniku, ktoré charakterizujeme z pohľadu návštevníkov, ako aj z pohľadu podnikov. V druhej kapitole nadväzujeme na teoretické prístupy, ktoré porovnávame s výsledkami vlastného empirického prieskumu v skúmanej oblasti. Realizovali sme štyri prieskumy. Dva boli zamerané na analýzu kritérií hodnotenia podnikových internetových stránok osobitne pre návštevníkov stránok a osobitne pre podniky. V ďalších dvoch prieskumoch sme sa zamerali na špecifiká tvorby a prevádzky podnikových internetových stránok, ako z pohľadu podniku, tak aj z pohľadu špecializovaných firiem, ktoré tieto stránky pre podniky vytvárajú. Tretia kapitola vychádza z podrobnej analýzy existujúcich teórií a prístupov hodnotenia stránok, ako aj výsledkov realizovaných prieskumov. Na ich základe najprv formulujeme návrhy týkajúce sa metodiky hodnotenia internetových stránok. Pre konkrétnu metodiku sme vytvorili aplikáciu, pomocou ktorej je možné zistiť úroveň podnikových stránok. Následne kvantifikujeme cenu podnikových internetových stránok na základe cenového výskumu, ako aj na základe vybraných kritérií hodnotenia. Na záver uvádzame návrh opatrení na zvýšenie úrovne podnikových internetových stránok.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin