REGIONÁLNE INOVÁCIE V EURÓPSKEJ ÚNII A NA SLOVENSKU

REGIONÁLNE INOVÁCIE V EURÓPSKEJ ÚNII A NA SLOVENSKU
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Peter Pisár a kol.
Autori z UMBPisár Peter, doc. Ing., PhD.; Mlynarova Denisa, Ing.; Durcekova Ina, Ing.; Ľapinová Erika, Ing., PhD.; Huňady Ján, Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1606-0
ISSN
Počet strán250
Hlavným cieľom monografie je zhodnotiť aktuálny stav inovačného potenciálu a úroveň inovačných aktivít v regiónoch Slovenskej republiky a preskúmať kľúčové faktory a politiky ovplyvňujúce tieto aktivity. V prvej kapitole vysvetľujeme podstatu, význam a špecifiká inovácií z hľadiska ekonomickej teórie, úlohy verejného a súkromného sektora v rámci inovačného procesu, faktory vplývajúce na inovačné aktivity. V druhej kapitole skúmame verejné politiky podpory inovácií na jednotlivých úrovniach verejného sektora. V tejto časti poskytujeme prehľad nástrojov finančnej a nefinančnej podpory inovácií na nadnárodnej, národnej aj regionálnej úrovni. Vysvetľujeme význam regionálnych a národných koncepcií, stratégií a politík verejnej podpory inovácií. Ľudský faktor považujeme za kľúčový determinant rozvoja inovácií. Vysoká úroveň ľudského kapitálu je predpokladom pre vznik, šírenie a využívanie inovácií. Preto sa podrobnejšie v tretej kapitole zameriavame na ľudský a sociálny kapitál, skúmame význam univerzít a neziskových organizácií pre rozvoj inovácií v rámci regiónu. Tieto inštitúcie tvoria spolu s podnikmi a vládou základ tzv. quadruple helix modelu produkcie inovácií. V štvrtej kapitole hodnotíme inovačnú výkonnosť a inovačný potenciál na národnej a regionálnej úrovni. Hodnotíme úroveň inovačného potenciálu a inovačnej výkonnosti na úrovni NUTS 2 a komparujeme výsledky najmä v rámci krajín V4, skúmame inovačný potenciál na úrovni okresov Slovenskej republiky a špecifiká jednotlivých okresov z hľadiska ich možností na rozvoj inovácií. Posledná kapitola je venovaná vyhodnoteniu výsledkov dotazníkového prieskumu na vzorke podnikov Slovenskej republiky. Hodnotíme význam verejnej finančnej a nefinančnej podpory pre inovačné aktivity podnikov a identifikujeme problémy súvisiace s podnikovou inovačnou činnosťou tak, ako ich vnímajú samotní reprezentanti podnikov v našej vzorke.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin