FINANCIE EURÓPSKEJ ÚNIE

FINANCIE EURÓPSKEJ ÚNIE
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Peter Pisár, Erika Ľapinová
Autori z UMBPisár Peter, doc. Ing., PhD.; Ľapinová Erika, Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1607-7
ISSN
Počet strán336
Predkladaná publikácia prehlbuje poznatky o systéme fungovania financií EÚ z pohľadu spoločného rozpočtu v rámci príjmových a výdavkových politík, posudzuje významné aspekty fungovania financií EÚ prepojením na teoretické poznatky a poukazuje na význam výkonového rozpočtovania vo finančnom systéme EÚ. Je určená študentom inžinierskeho štúdia študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie na EF UMB v Bamskej Bystrici v rámci predmetov Financie Európskej únie a Finančný manažment vo verejnom sektore. Publikácia je tematicky zostavená z dvoch celkov. Prvý sa venuje problematike financií EÚ, resp. rozpočtu EÚ z obsahovej i procesnej stránky a úlohe jednotlivých európskych inštitúcií a členských štátov v tomto procese. Keďže problematiku financovania EÚ nemožno oddeliť od hospodársko-politického kontextu EÚ, venujeme pozornosť európskym politikám, osobitne regionálnej. Samostatná kapitola je venovaná mechanizmu riadenia a implementácie rozvojových programov EÚ na európskej aj na národnej úrovni. Významná je kapitola venovaná rozpočtovému procesu s dôrazom na výkonové, programové rozpočtovanie v podmienkach rozpočtu EÚ. Druhá časť publikácie je venovaná projektovému manažmentu s dôrazom na verejný sektor. Obsahuje základné poznatky potrebné pre prípravu kvalitného projektového návrhu aj pre rozpočtovanie zdrojov na strane žiadateľa z verejného sektora o NFP, vrátane praktického príkladu spracovania projektovej žiadosti. Na konci každej kapitoly je možné si overiť zvládnutie problematiky pomocou kontrolných otázok a riešenia konkrétnych úloh. Bohatá prílohová časť je venovaná aktuálnym dokumentom a aktuálnemu dianiu v oblasti európskeho rozpočtu, ktoré umožňujú čitateľovi oboznámiť sa so základnými údajmi z rozpočtu EÚ v aktuálnom programovom období, prípadne komparovať vývoj rozpočtu EÚ v čase.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin