Možnosti financovania malých a stredných podnikov z cudzích zdrojov

Možnosti financovania malých a stredných podnikov z cudzích zdrojov
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2018
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Miroslava Vinczeová
Autori z UMBVinczeová Miroslava, Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1418-9
ISSN
Počet strán164
Rozhodovanie o zdrojoch financovania má podstatný vplyv na finančnú stabilitu a dlhodobú konkurencieschopnosť podniku. Existujúce teoretické prístupy k optimalizácii finančných zdrojov sa navzájom líšia, pričom doteraz uskutočnené výskumy a štúdie zamerané na ich uplatnenie v podnikateľskej sfére odhaľujú len malý súlad teórie a praxe. Ešte menšiu zhodu možno nájsť v ich uplatňovaní vo finančnom rozhodovaní malých a stredných podnikov. Rôzne analýzy opakovane poukazujú na to, že nedostatočné možnosti financovania malých a stredných podnikov stále predstavujú jednu z bariér ich úspešného rozvoja. Vzhľadom na význam a postavenie týchto podnikov v každej ekonomike s ambíciou dosahovať trvalo udržateľný rast je preto potrebné venovať osobitnú pozornosť ich financovaniu, rešpektujúc pritom ich osobitosti. Predmet vedeckej monografie – cudzie zdroje financovania a možnosti ich využívania – sa v nej skúma práve v tomto segmente podnikov. Cieľom vedeckej monografie je zhodnotiť možnosti financovania slovenských malých a stredných podnikov z cudzích zdrojov, zistiť súčasný stav ich využívania, identifikovať problémy zhoršujúce ich dostupnosť a formulovať závery a odporúčania zlepšujúce možnosti financovania podnikov prostredníctvom tohto druhu kapitálu. Publikácia sprostredkúva poznatky o finančnom rozhodovaní podniku, o možnostiach financovania malých a stredných podnikov so zameraním na cudzie zdroje financovania. Prezentuje výsledky výskumu uskutočneného na vzorke slovenských malých a stredných podnikov, ktorý sa zameriava na hodnotenie možností financovania týchto podnikov prostredníctvom cudzích zdrojov, ich využívanie a s ním spojené problémy, ako aj na úroveň informovanosti podnikov o existujúcich možnostiach. Na základe získaných výsledkov ponúka návrhy a možné riešenia, ktoré by mohli smerovať k zlepšeniu možností financovania malých a stredných podnikov prostredníctvom cudzích zdrojov. Vzhľadom na historický kontext budú cudzie zdroje vo financovaní našich podnikov stále významné. Malé a stredné podniky aj v dôsledku existencie tzv. finančnej medzery čelia obmedzeniam v ich dostupnosti. Vychádzajúc zo zistení a záverov vedecká monografia poukazuje na potrebu zaoberať sa diverzifikáciou cudzích zdrojov financovania s cieľom nájsť vhodné alternatívy rozširujúce súčasné možnosti financovania týchto podnikov.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin