KULTÚRA PREJAVU

KULTÚRA PREJAVU
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Ján Orieška, Milota Vetráková, Zuzana Gajdošíková, Tomáš Makovník
Autori z UMBVetráková Milota, prof. Ing., PhD.; Makovník Tomáš, Ing., PhD.; Lencsésová Zuzana, Ing.; Orieška Ján, doc. Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1451-6
ISSN
Počet strán194
Učebný text je určený začínajúcim študentkám a študentom bakalárskeho štúdia cestovného ruchu, prípadne aj iných študijných odborov, aby sa úspešne adaptovali na podmienky vysokoškolského štúdia. Naplneniu tohto zámeru je podriadená aj štruktúra textu, ktorú tvorí deväť kapitol. Prvá kapitola oboznamuje čitateľa s vývojom a súčasným štúdiom cestovného ruchu v podmienkach gestorského pracoviska - Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Zámerom jej prezentácie je získať a následne prehĺbiť kladný vzťah každého študenta k študovanému odboru. Druhá kapitola sa venuje osobnosti vysokoškolského študenta a vysokoškolského učiteľa ako hlavným subjektom vysokoškolského vzdelávania a ich atribútom. Základnými organizačnými formami vyučovania - prednáškou, seminárom, cvičením, konzultáciou, praxou a exkurziou sa zaoberá tretia kapitola textu. Písomný a ústny prejav študenta využívaný nielen počas vyučovania, ale aj mimo vyučovacích aktivít je predmetom pozornosti štvrtej kapitoly. Piata kapitola sa venuje tvorbe elektronickej prezentácie využívanej hlavne počas aktívnych foriem výučby - seminárov, diskusií a pod., šiesta kapitola prednesu spracovanej prezentácie. Základné zásady telefonovania a elektronickej komunikácie na akademickej pôde sú predmetom siedmej kapitoly. Nevyhnutnou súčasťou osobnosti nielen každého študenta, ale aj vysokoškolského učiteľa, je dodržiavanie zásad a pravidiel akademickej etiky a etikety. Tejto problematike sa venuje ôsma kapitola. Deviata kapitola sa venuje úprave zovňajšku vysokoškolskej študentky a študenta, ktorá je práve v cestovnom ruchu osobitne dôležitá. V texte uvedené pojmy v mužskom rode, napr. študent, učiteľ a i. sa chápu v plnom rozsahu aj v ženskom rode, t. j. študentka, učiteľka a i. z dôvodu prehľadnosti textu je použitý len jeden rod tak ako je uvedené aj v zákone o vysokých školách.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin